WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** W dniu 22.03.2019 r. w godzinach 16.30-18.00 organizujemy DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY oraz TARGI EDUKACYJNE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH. *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2018/2019 ***

NABÓR 2018/2019

 


            ZAPRASZAMY do NAS !          dziecko_z_rodzicami__kopia.jpg [500x333]


 - INFORMACJE O NABORZE DO SZKOŁY - 


Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez
Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
Niniejsze zasady nie obejmują szkół podstawowych prowadzonych przez inne
podmioty niż Miasto Olsztyn.


W 2018 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało 
w dwóch etapach:

I   -   zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

II - udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem 
danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2018 kończy 7 lat (urodzone w 2011 r.);

2) w roku 2018 kończy 6 lat (urodzone w roku 2012) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną - jako załącznik.

 

Przyjmowanie dzieci do szkół dokonuje się przez stronę internetową:

sp-olsztyn.nabory.pl

na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych. 
(,„Zgłoszenie” lub „Wniosek” po wypełnieniu będzie musiał być podpisany przez 
oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożony w szkole podstawowej.)

 

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn obowiązujące  w roku szkolnym 2018/2019 określa Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 2007)

 

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 37 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.

WAŻNE DATY:

 • od 5 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły,

 • 4 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły podstawowej liczby wolnych miejsc,

 • od 14 maja 2018 r. do 16 maja 2018 r. do godz. 15.00 – rekrutacja na wolne miejsca  - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

 • 21 maja 2018 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 • od 22 maja 2018 r. do 24 maja 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

 • 25 maja 2018 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie szkoły podstawowej - w kolejności alfabetycznej.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania prosi o wykonanie bilansu 6 lub 7 latka w gabinecie lekarza rodzinnego i dostarczenie w pierwszych dniach września do gabinetu profilaktycznego.

Świetlica czynna jest w godzinach 6.30 do 17.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne 
oraz wychowawczo-opiekuńcze w szkole. -  Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej -pobierz

 

 I. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej

Zgłoszenia do klasy i dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły 
rozpoczną się 5 marca 2018 r.  i  winny trwać do 23 marca 2018 r. 

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie 
do klasy I tej szkoły - przyjmowani są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO: 

 • otworzyć stronę internetową – sp-olsztyn.nabory.pl,
 • otworzyć i wypełnić zgłoszenie,
 • wydrukować wypełnione zgłoszenie i podpisać,
 • zanieść zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej.

UWAGA:

„Zgłoszenie” po wypełnieniu musi być wydrukowane, podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają zgłoszenie w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełniają je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole podstawowej obwodowej.

Informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły.

  

II. Kandydaci którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają 
poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek” o przyjęcie do szkoły podstawowej” 
i zanoszą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO: 

 • otworzyć stronę internetową – sp-olsztyn.nabory.pl,
 • otworzyć i wypełnić wniosek,
 • wydrukować wypełniony wniosek i go podpisać,
 • zanieść wniosek wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej.

UWAGA

„Wniosek” po wypełnieniu musi być wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej.

We wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w wybranej szkole podstawowej.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów 
(również dostępne na stronie internetowej).

 

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria  w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn  dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5145), rozpatruje komisja rekrutacyjnego powołana przez dyrektora szkoły.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego 
w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.


UWAGA:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne 
„Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia 
i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.


- WOLNE MIEJSCA - 

(kliknij w LINK)  


- PLIKI DO POBRANIA - DLA RODZICÓW -

 

 slajd1.jpg [500x375]


Zapraszamy do nauki w szkole przyjaznej dziecku,
dającej poczucie bezpieczeństwa, troski o dziecko i jego rozwój.
 

Dajemy Państwu i Państwa dzieciom możliwość nauki
w niezwykle sympatycznej, spokojnej i serdecznej atmosferze. 
 

Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny rozwój,
naukę na wysokim poziomie, umożliwiamy udział w wielu konkursach i zawodach .


Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania
i nabywać nowe umiejętności uczęszczając na liczne zajęcia pozalekcyjne.
 


Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-dydaktyczną,
w pełni zaangażowaną w proces nauczania, doświadczoną, kompetentną
i nastawioną przyjaźnie do ucznia i rodzica. 

 

dsc_8535.jpg [500x335] 

 

dsc_5653.jpg [500x335]


dscn5668.jpg [500x375]

 
Opieka :

  

Wszyscy chętni uczniowie mogą być objęci
opieką  świetlicy szkolnej, która pracuje od 6.30 - 17.00.


Świetlica dysponuje 3 salami,
które służą

do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, tablice multimedialne,
urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne.

 

W czasie pobytu w świetlicy uczniowie znajdują czas na :

 

 • rozrywkę
 • odrabianie lekcji
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • posiłki
 • zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy
  (plastyczne, muzyczne, origami, czytelnicze, umysłowe)

 

Do tradycji naszej świetlicy należy organizacja imprez i uroczystości :

 

 • Pasowanie na wychowanka świetlicy
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Jasełka oraz wspólne dzielenie się opłatkiem
 • Zabawa karnawałowa
 • Kiermasze świąteczne
 • Święto Babci i Dziadka
 • Powitanie Wiosny
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka

 

Każde chętne dziecko może korzystać ze stołówki szkolnej
- czynnej  od godz. 11.45 - 14.30.


Ponadto uczniowie w klasach I-V objęci są programami
"Mleko w szkole" oraz "Warzywa i owoce w szkole".

 

Dzieci w naszej szkole objęte są także opieką
trzech pedagogów, terapeutów i logopedy.

 zapraszamy_do_30_tki.jpg [500x217]