Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie
http://sp30.olsztyn.pl

24 maja 2018 07:14 | Aktualności

NABÓR na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 EDYCJA : WOLNE MIEJSCA (kliknij w LINK)


SZANOWNI RODZICE

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn
na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Niniejsze zasady
nie obejmują szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Olsztyn.


W 2018 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało
w dwóch etapach:

I   -   zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

II - udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem
danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2018 kończy 7 lat (urodzone w 2011 r.);

2) w roku 2018 kończy 6 lat (urodzone w roku 2012) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną - jako załącznik.

 

Przyjmowanie dzieci do szkół dokonuje się przez stronę internetową:

sp-olsztyn.nabory.pl

na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych.
(,„Zgłoszenie” lub „Wniosek” po wypełnieniu będzie musiał być podpisany przez
oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożony w szkole podstawowej.)

 

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn obowiązujące  w roku szkolnym 2018/2019 określa Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 2007)

 

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 37 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.

WAŻNE DATY:

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie szkoły podstawowej - w kolejności alfabetycznej.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania prosi o wykonanie bilansu 6 lub 7 latka w gabinecie lekarza rodzinnego i dostarczenie w pierwszych dniach września do gabinetu profilaktycznego.

Świetlica czynna jest w godzinach 6.30 do 17.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne
oraz wychowawczo-opiekuńcze w szkole. -  Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej -pobierz

 

 I. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej

Zgłoszenia do klasy i dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły
rozpoczną się 5 marca 2018 r.  i  winny trwać do 23 marca 2018 r. 

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie
do klasy I tej szkoły - przyjmowani są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO: 

UWAGA:

„Zgłoszenie” po wypełnieniu musi być wydrukowane, podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów
i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają zgłoszenie w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełniają je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole podstawowej obwodowej.

Informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły. 

II. Kandydaci którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają
poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek” o przyjęcie do szkoły podstawowej”
i zanoszą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO: 

UWAGA

„Wniosek” po wypełnieniu musi być wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej.

We wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w wybranej szkole podstawowej.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów
(również dostępne na stronie internetowej).

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria  w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn  dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5145), rozpatruje komisja rekrutacyjnego powołana przez dyrektora szkoły.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego
w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

UWAGA:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne
„Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia
i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rekrutację dzieci do klasy I oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza  w Olsztynie.

Załączniki:

wniosek_o_przyjecie_dziecka.pdf [162.94 KB]

karta_zgloszenia_do_swietlicy_po_zmianie_19_04_2018.doc [39 KB]