WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** STRONA W TRAKCIE EDYCJI *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2016/2017 ***

Aktualności

22 czerwca 2017 19:50 | Aktualności

REKRUTACJA 2017/2018 - ważne informacje !

 

 

 

 

nabor.png 
- LINK -

 

Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej
przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy
ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

Niniejsze zasady nie obejmują szkół podstawowych prowadzonych
przez inne podmioty niż Miasto Olsztyn.
 

W 2017 roku przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej
będzie przebiegało w dwóch etapach:

I   -  zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

II - udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka 
poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje 
wolnymi miejscami.

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na r.szk. 2017/2018
    może zostać przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2017 kończy 7 lat (ur. w 2010 r.);

2) w roku 2017 kończy 6 lat (ur. w roku 2011) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 określi Uchwała nr Rady Miasta Olsztyna w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej tej szkoły – będą przyjmowani z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”- zgłoszenie należy dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły.
 

Zgłoszenia do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły 
 winny trwać do 28 kwietnia 2017 r.
 
 

Zgłoszenia dzieci do szkół dokonywane będą również przez stronę internetową,
sp-olsztyn.nabory.pl na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator 
o wszystkich szkołach podstawowych.

 

UWAGA:

„Zgłoszenie” po wypełnieniu przez stronę internetową będzie musiało być wydrukowane
i podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać zgłoszenie w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej.

(Informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

W postępowaniu rekrutacyjnym wezmą udział kandydaci, którzy mieszkają
poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła będzie dysponowała

wolnymi miejscami
.

Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełnią „Wniosek o przyjęcie do szkoły
podstawowej” i zaniosą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej.

 

UWAGA:

„Wniosek” po wypełnieniu przez stronę internetową będzie musiał być wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej (we wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową).
 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać wniosek w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w wybranej szkole podstawowej.
 

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające
spełnianie kryteriów (będzie dostępne na stronie rekrutacji).

 

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XIX/244/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, rozpatrzy komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego
w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

UWAGA:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia winni złożyć pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Komisja rekrutacyjna przyjmie dziecko do szkoły, jeżeli zostanie zakwalifikowane do przyjęcia
i rodzice potwierdzą wolę przyjęcia oraz poda do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 

Rekrutację dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na pierwszy etap
edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej z jednoznacznym wskazaniem
na kształcenie specjalne w oddziale integracyjnym prowadzi Szkoła Podstawowa nr 25
z Oddziałami Integracyjnymi im. H.Ch. Andersena w Olsztynie w ZSO nr 3 w Olsztynie.
 

Rekrutację dzieci do klasy pierwszej oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5  Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie (termin i szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej szkoły).
 

Harmonogram rekrutacji na wolne miejsca określa Zarządzenie nr 135 Prezydenta Olsztyna 
z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2017/2018. (link)

 

 

 

 

UWAGA – świetlica szkolna :


Rodzice/opiekunowie zainteresowani świetlicą szkolną proszeni są
o wypełnienie „Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej
(link)
i dostarczenie do sekretariatu szkoły.

 

UWAGA :  

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania prosi o wykonanie
bilansu 6 latka w gabinecie lekarza rodzinnego i dostarczenie
w pierwszych dniach września do gabinetu profilaktycznego.

 

Przeczytano: 3565 razy. Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

Zdjęcia: